Regler og bestemmelser

Indførelsen af BL 2-2 (Bestemmelser for Luftfart) af 1. oktober 1980 åbner mulighed for at enkeltpersoner tilknyttet en af Statens Luftfartsvæsen godkendt organisation (jvnf. BL 2-2), kan få tilladelse til:

Et fly bygget efter bestemmelserne i BL 2-2 vil, hvis alt er forsvarligt gennemført d.v.s. under kontrol, og såfremt det kan godkendes af Statens Luftfartsvæsen kunne få udstedt et luftdygtighedsbevis (LDB) i experimental klassen.

En bygger, der har gennemført et godkendt projekt, jvnf. ovenstående, kan få tilladelse til at vedligeholde og inspicere sit eget fly.

En lille advarsel

At bygge sin egen flyver, er en stor opgave, om end ikke uløselig - det er bevist, men man skal være sig bevidst, at det kræver utrolig meget af byggeren, der både skal arbejde med byggeriet, med de problemer byggeriet giver, og med megen administration, der følger med det at bygge en flyver. Adskillige ægteskaber er forlist på grund af drømmen om at bygge flyver. Hvilke kvinder synes også det er morsomt, at have en halvfærdig flyvemaskine stående i spisestuen på fjerde år, uden at vide hvornår det er ovre.

Hvis man efter ovenstående stadig har mod på at gå igang stiller man sig hurtigt det spørgsmål, "hvordan kommer jeg igang?".

Hvordan kommer du igang?

Alle byggesager, starter med, at KZ&Veteranflyveklubbens projektudvalg ( denne organisation er pt. den eneste der i danmark er godkendt af Statens Luftfartsvæsen efter BL 2-2 til at styre flybyggeri.) modtager en ansøgning fra den potentielle bygger, om godkendelse af et konkret byggeprojekt. Formularer til dette findes i byggehåndbogen som formular F/1 o F/2.

På disse formularer bedes om oplysninger vedr. den flytype der ønskes bygget, byggelokaliteter, praktisk erfaring, adgang til værktøjer, hvor byggematerialerne ønskes anskaffet fra, hvilken kontrollant der ønskes m.m.

Såfremt KZ&Veteranflyveklubbens projektudvalg ikke i forvejen er bekendt med det pågældende fly, vil projektudvalget bede om at få tilsendt tegninger, arbejdsbeskrivelser, materialespecifikationer, samt konstruktions- og beregningsgrundlaget. Materialet vil blive gransket af specialister, og gennemgået, med henblik på at udstede en egentlig byggetilladelse. Der lægges især vægt på 5 punkter:

Godkendes projektet af projektudvalget, indstilles til, at der udstedes en byggetilladelse, som vil blive udstedt af Statens Luftfartsvæsen til byggeren.

Under byggeriet.

Under selve byggeriet skal byggeren holde sig striks til de bestemmelser der er beskrevet i BL 2-2, og i KZ&Veteranflyveklubbens byggehåndbog. Byggehåndbogen skal gennemlæses grundigt, gerne flere gange så byggeren er fuldt fortrolig med indholdet. Udover Byggehåndbogen kan varmt anbefales at anskaffe sig bogen "Acceptable Methods, Techniques, and Practices - Aircraft insopection and repair" udgivet af United States Department of Transportation som AC43.13-1A og 2A.

Ønskes der foretaget ændringer i konstruktionen, eller indføres moodifikationer, skal disse godkendes af kontrollanten der er tilknyttet det pågældende byggeri. Større ændringer eller modifikationer vil af kontrollanten blive henvist til behandling i Projektudvalget for evt. godkendelse.

Normalt har byggeren løbende kontakt til kontrollanten, og undervejs i processen er kontrollanten på besøg. Disse besøg har til formål at kontrollere det hidtil udførte arbejde. Kontrollanten undersøger om kvaliteten er tilstrækkelig, om arbejdet er udført efter bestemmelserne, om dokumentationen er i orden. Kontrollanten har et godkendelsesstempel, og de enkelte færdiggjorte enheder vil blive forsynet med dette stempel, og kontrollanten vil kvittere for det udførte arbejde. Kontrollanten vil endvidere kunne rådgive og vejlede i forbindelse med byggeriet. Det er fornuftigt at få kontrollantbesøg med jævne mellemrum, og hellere en gang for meget end for lidt. Det er ikke særlig morsomt at et emne bliver kasseret, hvis der er lavet for meget.

Efter byggeriet.

Efter afslutning af byggeriet skal der udarbejdes en større mængde dokumentation, som sammen med en ansøgning danner grundlaget for udstedelse af en flyvetilladelse. Projektudvalget behandler dokumentationen og hvis alt er i orden, udsteder projektudvalget en flyvetilladelse. Kopi af denne flyvetilladelse tilsendes endvidere Statens Luftfartsvæsen, der herefter har 14 dages indsigelsesfrist.

Flyvetilladelsen er indledningen til gennemførelse af et prøveflyvningsprogram. Dette program skal være nøje beskrevet, og skal afholdes eindenfor et bestemt udpeget geografisk område. Flyvetilladelsen har en gyldighedsperiode på 24 måneder, indenfor hvilken prøveflyvningerne bør være afsluttet, og en egentlig flyvehåndbog for det pågældende luftfartøj være udarbejdet.

Efter tilendebragt prøveflyvningsprogram, udarbejdes og indsendes prøveflyvningsrapport sammen med flyvehåndbogen og evt. yderligere dokumentation til projektudvalget med henblik på godkendelse. Godkendes materialet, indsendes ansøgning til Statens Luftfartsvæsen om udstedelse af et "Eksperimental" Luftdygtighedsbevis (LDB). Under sagsbehandlingen udsteder Statens Luftfartsvæsen et begrænset LDB til brug udelukkende indenfor dansk område.